Na podlagi 3. člena Statuta Kluba diplomatov Slovenije sprejema upravni odbor kluba na svoji seji, dne 11.3.2022 v Ljubljani, Kodeks etike Kluba diplomatov Slovenije (v nadaljevanju Kodeks etike)


PREDGOVOR / PREAMBULA


Kodeks etike je vodilo ravnanja za vse člane Kluba diplomatov Slovenije in odraža standarde in vrednote, h katerim klub teži. Namen Kodeksa etike je spodbujanje in krepitev profesionalne in osebne etike v diplomatskem svetu.
Spoštovanje Kodeksa etike je pogoj in osnova za poslovanje Kluba diplomatov, pri tem pa je vodstvo kluba dolžno jasno opredeliti standarde delovanja in ustvariti okolje, ki promovira vrednote diplomatskega sveta. Kodeks etike promovira kakovost dela in usmerja ravnanje v medsebojnih odnosih z vidika morale in etike.


SPLOŠNO

1.člen


Kodeks etike Kluba diplomatov Slovenije (v nadaljevanju: Kodeks) določa načela, po katerih se ravnajo člani kluba.

2.člen


Kodeks ne posega v položaj in pravice članov kluba, ki jih določa zakonodaja.

3.člen


Spoštujem določila Zakona o zunanjih zadevah in diplomatske etike, kot jo urejajo diplomatski običaji in diplomatsko pravo ter, ko bodo sprejeta, določila Kodeksa diplomatske etike.

4.člen


Šteje se, da je vsak član kluba seznanjen s Kodeksom z dnem oddaje pristopne vloge in se z njim v celoti strinja ter izjavlja, da ga bo spoštoval.


ETIČNA NAČELA

5.člen


Predan sem vrednotam diplomatskega sveta in poslanstvu diplomatskega poklica.

6.člen


Spoštujem splošno priznana moralna načela ter izkazujem lojalnost Republiki Sloveniji in njeni pravni ureditvi ter ne kršim njenega pravnega reda.
Spoštujem zakone in pravni sistem v vsaki državi, kjer delujem.

7.člen


Spoštujem ter skrbim za promoviranje, krepitev in razvijanje vrednot in načel pravne države, demokratične družbe ter človekovih pravic in svoboščin.

8.člen


Delujem zakonito, transparentno, družbeno odgovorno ter v dobro Republike Slovenije in njenih prebivalcev.
Izogibam se ravnanju, ki bi krnilo ugled Republike Slovenije ali diplomatskega sveta doma ali v tujini.
S svojim delom varujem ugled diplomatskega sveta tako, da ravnam vestno, pošteno, pravično, častno, spoštljivo ter zaupanja vredno.
Delujem z odgovornostjo do naravnega in družbenega okolja ter v korist javnega interesa.
Delovne naloge opravljam profesionalno, strokovno, vestno in odgovorno ter pri tem ohranjam visoko raven integritete in skrbim za varstvo tajnih osebnih in drugih podatkov, s katerimi sem se seznanil pri opravljanju svojega poklica.

9.člen


Vzdržujem jasne in korektne odnose, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in zaupanju ter osebnem dostojanstvu.
V vsaki situaciji in do vsakogar ravnam dostojno, strpno, pošteno, zanesljivo in brez diskriminacije.
Spoštujem osebno dostojanstvo in osebne pravice vsakega posameznika.
Spodbujam strpnost in enake možnosti.

10.člen


Urejen sem dostojno in primerno svojemu poklicu. Z izbiro oblačil skrbim za ohranjanje ugleda diplomatskega sveta.
V komunikaciji spoštujem pravico do svobode govora in varstvo osebnih pravic in zasebnosti.
Z ustreznim vedenjem v zasebnem in javnem okolju ter pri odnosu do medijev varujem ugled diplomatskega sveta.

11.člen


Ne sprejemam nobenih plačil, daril in drugih ugodnosti, ki bi utegnile vplivati na moje odločitve in v vseh situacijah ravnam profesionalno, nepristransko, neodvisno od zasebnih interesov ter zunanjih vplivov.
Informacij, ki jih pridobim pri opravljanju diplomatske funkcije, ne uporabljam za pridobivanje osebnih koristi.

12.člen


Skrbim za razvoj svojih kompetenc tako na strokovnem področju kakor tudi na vseh drugih področjih, ki bi utegnila pozitivno vplivati na kakovost opravljenega dela.
Skrbim za prenos znanja na nove generacije.

13.člen


Ravnam tako, da krepim zaupanje javnosti v integriteto diplomatskega sveta.
Prizadevam si za krepitev integritete diplomatskega sveta ter delo opravljam odgovorno, transparentno in gospodarno.
Na področju integritete in transparentnosti si prizadevam za utrjevanje in dvig ozaveščenosti posameznikov, ki delujejo v diplomatskem svetu.

14.člen


Služim skupni blaginji, podpiram dobrodelne projekte in s svojim delovanjem prispevam k mirnemu sobivanju vseh narodov in različnih kultur.
S svojim delovanjem prispevam k stabilnosti, blaginji in dobrobiti vseh ljudi, kar je osnova za prijateljske in mirne odnose med narodi.
Prizadevam si za razrešitev mednarodnih, socialnih, zdravstvenih in drugih sorodnih problemov.
Podpiram gospodarski in družbeni napredek.
Skrbim za promocijo mednarodnega kulturnega in izobraževalnega sodelovanja.

15.člen


Podpiram in spodbujam socialne in humanitarne projekte ter s tem pomagam manj privilegiranim.


DISCIPLINSKA KOMISIJA

16.člen


Za spremljanje, izvajanje in spoštovanje določil tega Etičnega kodeksa je zadolžena Disciplinska komisija (v nadaljnjem besedilu Komisija), ki v smislu Kodeksa deluje kot strokovno in koordinacijsko telo za pomoč pri presoji etičnih dilem in nespoštovanja Kodeksa.
Naloga Komisije je spremljanje spoštovanja Kodeksa.
Komisija tudi preverja, usklajuje in po potrebi dopolnjuje Kodeks.


PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17.člen


Kodeks začne veljati z dnem objave.

18.člen


Kodeks se objavi na uradni spletni strani Kluba diplomatov.
V Ljubljani, dne 25.3.2022
Predsednica Kluba diplomatov Slovenije
Mag. Marjetka Kastner