You are currently viewing MESSAGE FOR WORLD ENVIRONMENT DAY – 5 June 2024

Tema letošnjega svetovnega dneva okolja je “obnova zemljišč, dezertifikacija in odpornost na sušo.”

Človeštvo je odvisno od zemljišč. Vendar po vsem svetu toksični koktajl onesnaževanja, podnebnega kaosa in uničevanja biotske raznovrstnosti spreminja zdrava zemljišča v puščave, cvetoče ekosisteme pa v mrtve cone. Uničuje gozdove in travišča ter izčrpava moč zemljišč za podporo ekosistemom, kmetijstvu in skupnostim.

To pomeni, da pridelki propadajo, vodni viri izginjajo, gospodarstva se slabijo, in skupnosti so ogrožene – najbolj prizadeti pa so najrevnejši. Trajnostni razvoj trpi. Ujeti smo v smrtonosnem krogu – raba zemljišč je odgovorna za enajst odstotkov emisij ogljikovega dioksida, ki segrevajo naš planet. Čas je, da se osvobodimo.

Države morajo izpolniti vse svoje zaveze za obnovo degradiranih ekosistemov in zemljišč ter celoten Kunming-Montrealski globalni okvir za biotsko raznovrstnost. Uporabiti morajo svoje nove nacionalne akcijske načrte za podnebne spremembe, da določijo, kako bodo do leta 2030 ustavili in obrnili krčenje gozdov. In močno moramo povečati financiranje za podporo državam v razvoju pri prilagajanju na nasilne vremenske razmere, zaščiti narave in podpori trajnostnega razvoja.

Neukrepanje je predrago. Toda hitri in učinkoviti ukrepi so ekonomsko smiselni. Vsak vložen dolar v obnovo ekosistemov ustvari do trideset dolarjev gospodarskih koristi.

Smo Generacija Obnove. Skupaj zgradimo trajnostno prihodnost za zemljišča in človeštvo.

The theme of this year’s World Environment Day is “land restoration, desertification, and drought resilience.”

Humanity depends on land. Yet, all over the world, a toxic cocktail of pollution, climate chaos, and biodiversity decimation are turning healthy lands into deserts, and thriving ecosystems into dead zones. They are annihilating forests and grasslands, and sapping the strength of land to support ecosystems, agriculture, and communities.

That means crops failing, water sources vanishing, economies weakened, and communities endangered – with the poorest hit hardest. Sustainable development is suffering. And we are trapped in a deadly cycle – land use is responsible for eleven percent of the carbon dioxide emissions heating our planet. It’s time to break free.

Countries must deliver on all their commitments to restore degraded ecosystems and land, and on the entire Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.  They must use their new national climate action plans to set out how they will halt and reverse deforestation by 2030. And we must drastically scale-up finance to support developing countries to adapt to violent weather, protect nature, and support sustainable development.

Inaction is too costly. But swift and effective action makes economic sense. Every dollar invested in ecosystem restoration creates up to thirty dollars in economic benefits.

We are Generation Restoration. Together, let’s build a sustainable future for land, and for humanity.

Dodaj odgovor