Na podlagi 2. točke 5. člena in 8. točke 10. člena Zakona o društvih (ZDru-1, Uradni list 61/2006 in 58/2009) je upravni odbor dne 10.03.2022 sprejel spremembe in dopolnitve društva »POSLOVNI KLUB DIPLOMATOV ZA IZOBRAŽEVANJE IN MEDNARODNO SODELOVANJE (DIMS)« tako, da se ta v čistopisu glasijo:
STATUT
Društva »Klub diplomatov Slovenije«

SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen


Ime društva je »Klub diplomatov Slovenije« (v nadaljnjem besedilu: klub). Skrajšano ime kluba je: Klub diplomatov. Angleško ime kluba je: Diplomatic Club of Slovenia. Skrajšano ime kluba v angleščini je Diplomatic Club ali DC.
Klub je prostovoljno, samostojno, nevladno, nepolitično in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju sodelovanja, mednarodnega sodelovanja, mreženja, informiranja in izobraževanja s sorodnimi organizacijami, ki se želijo s svojimi aktivnostmi povezovati na tem področju.


2. člen


Klub je pravna oseba zasebnega prava, ki deluje na območju Republike Slovenije. Sedež kluba je v Domžalah, Savska cesta 1, 1230 Domžale, Slovenija.
Klub se povezuje z mednarodnimi organizacijami, ki delujejo na področju diplomacije, gospodarskega mednarodnega sodelovanja in izobraževanja. Je prostovoljna, neprofitna, nepolitična, nereligiozna in strankarsko neodvisna organizacija fizičnih oseb, ki se združujejo z namenom sodelovanja pri mednarodnem povezovanju, informiranju in izobraževanju članov na gospodarski, politični, strokovni in znanstveni ravni.


3. Člen


Klub ima svoj znak in posluje brez žiga. Znak kluba vsebuje ime kluba (najmanj Klub diplomatov).
Klub posluje prek transakcijskega računa, odprtega pri banki, ki ima za poslovanje dovoljenje Banke Slovenije.
Poslovno leto kluba je koledarsko leto.
Klub ima svoj kodeks etike, s katerim se ob včlanitvi strinjajo vsi člani.


4. člen


Klub lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.


5. člen


Delo kluba in njegovih organov je javno za vse člane kluba.
Svoje člane klub obvešča:
• s pravico vpogleda članov v zapisnike organov kluba ob upoštevanju omejitev glede varstva osebnih podatkov, varovanja poslovnih skrivnosti kluba in interesov kluba oziroma njegovih članov,
• preko lastne spletne strani in družabnih medijev,
• preko sredstev javnega obveščanja.
Širšo javnost klub obvešča o svojem delu tako, da so seje organov kluba javne za vse člane kluba, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.
Prav tako klub obvešča javnost z elektronskimi novicami, prek spletne strani, z elektronskimi sporočili, revijami, ki jih izdaja klub in podobno.
Za zagotovitev transparentnosti dela in dajanje točnih informacij o delu kluba je odgovoren predsednik društva.


6. člen
NAMEN IN CILJI KLUBA


Klub diplomatov Slovenije je ustanovljen z namenom povezovanja diplomatov in mladih diplomatov na vseh nivojih in jim ponuja možnost pridobivanja stikov, informacij in znanj prek mreženja z vsemi aktualnimi diplomati ter s starejšimi stanovskimi kolegi in drugimi strokovnjaki na lokalnem in globalnem nivoju. Povezovanje poteka prek organiziranja obiskov v lastni državi in v drugih državah in s tem omogoča srečanja in spoznavanja novih stanovskih kolegov na vseh ravneh – z namenom, da se pridobijo praktične informacije, delijo izkušnje, znanja in širi mreža povezovanj in sodelovanj.
Klub dosega svoj namen s tem, da:
• si prizadeva za visoko strokovno raven dela kluba,
• se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju kluba,
• seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja kluba in sicer s prirejanjem delavnic, seminarjev, kongresov in drugih prireditev,
• spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov kluba in prenos znanj in izkušenj,
• sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno in znanstveno raziskovalno ukvarjajo s tematiko trajnostnega razvoja države in njenih delov.


7. Člen
OBLIKE URESNIČEVANJA CILJEV


Klub uresničuje svoj namen in cilje z izvajanjem naslednjih nalog:
• krepi kakovost odnosov med diplomati iz Slovenije in izven nje,
• organizira različne dogodke doma in v tujini v obliki poslovnih srečanj, predavanj, tečajev, posvetovanj, razprav, seminarjev, strokovnih ekskurzij in konferenc za svoje člane,
• vzpodbuja vzpostavljanje kakovostnih stikov in sodelovanje s sorodnimi društvi in klubi, raziskovalnimi institucijami, univerzami in posameznimi strokovnjaki pri posameznih projektih kluba,
• predlaga konkretne projekte in sodeluje pri realizaciji teh projektov,
• omogoča izmenjavo znanj in dobrih praks,
• omogoča izmenjavo strokovnjakov,
• organizira javna predstavitve s področja delovanja kluba in tako stimulira zanimanje javnosti za trajnostni razvoj in mednarodno sodelovanje,
• sodeluje pri načrtovanju vzgojno izobraževalnih programov za diplomate,
• zalaga in izdaja strokovno znanstveno literaturo s področja dejavnosti kluba,
• vzpodbuja intenzivnost raziskovalne dejavnosti svojih članov,
• skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov,
• Izvaja različne pridobitne dejavnosti.
Klub lahko izvaja sledeče pridobitne dejavnosti:
• 58.110 Izdajanje knjig
• 58.140 izdajanje revij in druge periodike
• 58.190 drugo založništvo (trženje oglasnega prostora v svojih publikacijah z namenom kritja stroškov izdajanja)
• 63.110 obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti (obdelava podatkov za potrebe delovanja internih baz podatkov in CRM sistema)
• 63.120 obratovanje spletnih portalov (upravljanje s spletnim portalom, urejanje, trženje oglasnega prostora na portalu)
• 72.200 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja, managementa in diplomacije
• 73.200 raziskovanje trga in javnega mnenja (izvajanje anket med člani kluba)
• 82.300 organiziranje razstav, sejmov in srečanj
• 85.590 drugje razvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (trženje družabnih in izobraževalnih dogodkov)
• 85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje
• 94.999 dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
• 96.090 druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
• M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
• M74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
• N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
• N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
• G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
• G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
• G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
• G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
• I55.209 Druge nastanitve za krajši čas


8. Člen
ČLANSTVO IN ČLANI KLUBA SPLOŠNE DOLOČBE


Članstvo v klubu je prostovoljno.
Klub ima redne in častne člane. Član kluba lahko postane pod enakimi pogoji, ki veljajo za slovenske člane, tudi tuj državljan.
Član kluba lahko postane vsak, ki se ukvarja z diplomacijo in/ali je kako drugače pri svojem delu povezan s tem področjem ali pa želi po svojih najboljših močeh prispevati k povezovanju na mednarodni ravni in razvoju znanj na diplomatskem, gospodarskem, političnem in kulturnem področju.


ČLANI KLUBA:


Vlogo za to, da postane redni član kluba, lahko vloži vsaka fizična oseba, ki:
• izrazi željo postati član;
• je kako drugače pri svojem delu povezana s tem področjem ali pa želi po svojih najboljših močeh prispevati k povezovanju na mednarodni ravni in razvoju znanj na diplomatskem, gospodarskem, političnem in kulturnem področju;
• ni nikoli v nobenem smislu delovala oziroma ne deluje proti interesom in dobremu imenu kluba, ki je v stiku z diplomati in drugimi člani kluba;
• sprejme vsa pravila kluba ter podpiše pristopno izjavo, s katero med drugim izjavi, da se z vsemi pravili kluba v celoti strinja, s čimer se zaveže, da bo poleg pravic, ki izhajajo iz članstva, prevzela nase tudi vse dolžnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša;
• se lahko zaveže, da bo sodelovala v aktivnostih kluba, pomagala klubu in širila njegov ugled;
• ki bo ob včlanitvi podpisala etični kodeks.
Član kluba ne more postati oseba, ki:
• s svojim ravnanjem, govorjenjem ali pisanjem ravna v nasprotju z interesi, nameni in cilji kluba, npr. (a brez omejitev) s svojim pisanjem blati ugled kluba;
• se zavzema za interese, ki so v nasprotju z namenom in cilji kluba oz. z odločitvami organov kluba;
• se zavzema za interese, ki ogrožajo premoženje in pridobivanje finančnih virov kluba;
• izvaja dejanja ali opušča dejanja, ki škodujejo ali bi lahko škodovala interesom kluba;
• je v kazenskem postopku oz. je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali za premoženje;
• je bila iz kluba izključena ali črtana in je od izključitve ali črtanja preteklo manj kot tri leta.


POSTOPEK SPREJEMANJA ČLANOV KLUBA

Kdor želi postati član kluba, mora upravnemu odboru predložiti “Pristopno izjavo”, v kateri izrazi željo postati član kluba, s katero se tudi zaveže, da bo deloval v skladu s statutom kluba ter ostalimi pravilniki in akti kluba ter plačal članarino.
Pisno vlogo mora fizična oseba poslati upravnemu odboru (v nadaljevanju UO), ki preveri izpolnjevanje pogojev za članstvo iz prejšnjih dveh odstavkov v 15-ih dneh od prejema popolne vloge.
Po pregledu popolne vloge UO kluba izvede postopek ugotavljanja, ali so pogoji za članstvo izpolnjeni. V kolikor ni ugotovljen noben pridržek zoper vstop v članstvo, UO vlagatelju vloge za članstvo posreduje na elektronski naslov, naveden v vlogi, obvestilo o sprejemu v članstvo, ki ga ob včlanitvi član podpiše in ga hkrati pozove k plačilu članarine. S plačilom članarine postane fizična oseba redni član.
Če vodstvo kluba ugotovi, da pogoji za članstvo niso izpolnjeni, oziroma, da obstajajo pridržki za sprejem vlagatelja vloge, z obrazloženim sklepom zavrne včlanitev take fizične osebe, za katero meni, da ne izpolnjuje pogojev, ki so določeni v tem statutu oziroma za katero meni, da obstajajo pridržki za njen vstop med člane. Osebi, ki ji je bila zavrnjena včlanitev v klub, se posreduje obrazložen sklep o zavrnitvi v članstvo kluba in sicer po elektronski pošti, ki je navedena na vlogi.


ČASTNI ČLANI KLUBA


Častni član kluba lahko postane vsak, ki ima na podlagi dosedanjega dela posebne uspehe in zasluge za delo v diplomaciji in ima posebne zasluge za razvoj kluba in znanj na tem področju. O imenovanju častnega člana kluba odloča UO kluba.


SIMPATIZERJI, DONATORJI, POKROVITELJI KLUBA


Simpatizerji kluba so lahko fizične in pravne osebe, katerih delo je vsebinsko povezano z dejavnostjo, ki je povezana z razvojem diplomacije, prenosi znanj, politiko in gospodarstvom in ki podpirajo klub na različne načine. S finančnimi in drugimi sredstvi glede na svoj interes sodelujejo pri dogovorjenih skupnih projektih in akcijah za razvoj, znanstveno raziskovanje in delovanje kluba.
Donatorji so lahko fizične in pravne osebe, ki želijo prispevati sredstva, s katerimi omogočajo razvoj in delovanje kluba.
Pokrovitelji so lahko fizične in pravne osebe, ki s svojim finančnim vložkom prispevajo k izboljšanju delovanja kluba.


EVIDENCA ČLANOV KLUBA


O članih kluba se vodi evidenca, ki je zbirka osebnih podatkov in se vodi za namen vodenja in delovanja kluba. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je osebna pisna privolitev posameznika v pristopni izjavi ob včlanitvi v klub.
Klub vodi seznam članov. Z osebnimi podatki članov, ki so vpisani v ta seznam, klub ravna v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vpogled v seznam članov imajo samo obstoječi člani kluba do meje v skladu s trenutno veljavnim zakonom o varovanju osebnih podatkov.

9. Člen
ČLANARINA


Članarina se plača ob včlanitvi za tekoče koledarsko leto, nato pa vsako naslednje leto do 28.01. za tekoče leto. Častni člani niso dolžni plačevati članarine in nimajo pravice odločati v organih kluba.
V kolikor posameznik ne poda odstopne izjave do 1.12. tekočega leta, pomeni, da se strinja, da podaljšuje članstvo še za eno leto.
UO s sklepom izključi člana iz seznama članov kluba, če ta kljub opominu po izteku roka, določenega v opominu, ne plača članarine.

10. člen
PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV


Pravice rednih članov kluba so:
• da volijo in so izvoljeni v organe kluba;
• da sodelujejo pri sprejemanju delovnih programov kluba;
• da sodelujejo v vseh aktivnostih, ki jih organizira klub;
• da prejemajo nagrade in pohvale za delo ter dosežene uspehe pri delu v klubu;
• da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba in njegovim finančno-materialnim poslovanjem;
• da postavljajo organom kluba vprašanja iz aktualne problematike in dajejo predloge za njihovo reševanje;
• da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja kluba pri svojem delu,
• da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti kluba,
• da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter njegovim finančno- materialnim poslovanjem.


Dolžnosti rednih članov so:
• sodelujejo pri opravljanju klubskih nalog;
• spoštujejo temeljni akt kluba in druge akte ter sklepe kluba oz. odločitve njenih organov;
• varujejo ugled kluba;
• prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše in nove člane kluba;
• redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor kluba;
• z osebnim prizadevanjem, znanjem, izkušnjami in vzorom pomagajo k uresničitvi delovnega programa kluba;
• posredujejo klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog;
• varujejo poslovne informacije in podatke kluba, za katere velja, da bi lahko v primeru, ko bi postali dostopni tretjim osebam, klubu povzročili škodo ali zmanjšanje ugleda;
• da dajejo klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog.


11. člen
PRENEHANJE ČLANSTVA


Članstvo v klubu preneha:
• s prostovoljnim izstopom,
• z osebno odločitvijo o izključitvi iz članstva,
• z izključitvijo iz članstva na podlagi sklepa UO kluba,
• s smrtjo,
• s prenehanjem delovanja kluba.
Član lahko prostovoljno izstopi iz kluba, če klubu pošlje pisno izjavo, da ne želi biti več član, vendar mora prej poravnati vse morebitne zapadle obveznosti do kluba, vključno s članarino za tekoče leto.
O izključitvi iz članstva kluba odloča UO kluba.
S prenehanjem članstva prenehajo tudi s tem povezane funkcije v organih kluba
V kolikor posameznik ne poda odstopne izjave do 1.12. tekočega leta, pomeni, da se strinja, da podaljšuje članstvo.


12. člen
ORGANI KLUBA


• Občni zbor članov;
• Predsednik kluba;
• Upravni odbor;
• Nadzorni odbor;
• Disciplinsko razsodišče.
Organi kluba so za svoje delo odgovorni zboru članov.
Mandat organov kluba je pet (5) let. Število zaporednih mandatov ni omejeno.
Član UO ne sme biti hkrati član nadzornega odbora, član nadzornega odbora pa ne sme biti hkrati tudi član upravnega odbora.
Za operativno delo kluba je odgovoren izvršni direktor, ki ga na predlog predsednika kluba imenuje UO.
V okviru kluba lahko delujejo komisije in druga delovna telesa kluba, ki niso organ kluba, predstavljajo pa način dela kluba in so opredeljene v internem pravilniku.


13. Člen
OBČNI ZBOR ČLANOV KLUBA


Občni zbor članov je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi člani. Občni zbor je reden ali izreden.


REDNI OBČNI ZBOR


Redni občni zbor skliče predsednik kluba najmanj enkrat letno, in sicer z objavo na spletni strani kluba in hkratnim pisnim vabilom, naslovljenim na vsakega rednega člana, pri čemer za potrebe veljavnosti obvestila zadostuje, da je vabilo poslano posameznemu članu po e-pošti.
O sklicu občnega zbora morajo biti obveščeni člani najmanj osem (8) dni pred dnevom občnega zbora.
Vabilu za občni zbor, ki mora vsebovati navedbo časa in kraj zbora, mora biti priložen dnevni red zbora.
Občni zbor je sklepčen, če je ob uri sklica na kraju zbora navzočih najmanj polovica vseh rednih članov z glasovalno pravico, ki so na dan pred datumom občnega zbora veljavno vpisani v seznam članov.
Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za pol ure po uri sklica. Po preteku pol ure občni zbor veljavno sklepa v skladu z dnevnim redom.
Vsak redni član ima en glas, vsi glasovi rednih članov pa so enakovredni in neprenosljivi.
Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih rednih članov, ki imajo glasovalno pravico. Če občni zbor odloča o predlogu sprememb in dopolnitev pravil o organizaciji in delu kluba, mora biti predlog sprejet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov, ki imajo glasovalno pravico.
Za sprejem predloga o pripojitvi k drugemu klubu, združitvi z drugim klubom, o prenehanju kluba iz drugih razlogov na podlagi sklepa občnega zbora, mora glasovati najmanj dve tretjini vseh navzočih članov ob pogoju, da je pri glasovanju navzočih najmanj polovica rednih članov ter pod dodatnim pogojem, da je pred obravnavo predloga in pred glasovanjem na občnem zboru za sprejem takega predloga glasovalo najmanj dve tretjini vseh članov upravnega odbora.
Delo občnega zbora se določi s poslovnikom.


IZREDNI OBČNI ZBOR


Izredni občni zbor se skliče na osnovi sklepa UO, na pisno zahtevo tretjine rednih članov ali na pisno zahtevo nadzornega odbora.
UO je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku dveh mesecev po tem, ko je prejel zahtevo iz prvega odstavka tega člena. V kolikor tega ne stori, je za sklic izrednega občnega zbora pristojen nadzorni odbor oziroma pooblaščeni predstavnik tretjine članov. Sklicatelj izrednega občnega zbora določi dnevni red in predloge sklepov ter pripravi gradivo za obravnavo.
Sklic izrednega občnega zbora z dnevnim redom mora biti objavljen najmanj 8 dni pred dnevom sklica.
Izredni občni zbor sklepa samo o zadevah, ki so vključene na dnevni red in zaradi katerih je sklican.
Občni zbor ima naslednje pristojnosti:
• sklepa o dnevnem redu;
• sprejema pravila delovanja in organizacije kluba ter odloča o spremembah oz. dopolnitvah le-teh;
• sprejema letno poročilo za posamezno koledarsko leto, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju kluba;
• sprejema program dela in finančni načrt;
• razpravlja o delu in poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora ter disciplinskega razsodišča;
• voli in razrešuje predsednika društva, ki je istočasno predsednik upravnega odbora;
• voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča, pri čemer lahko postanejo člani teh organov le redni člani kluba ob upoštevanju omejitev iz xx. člena tega statuta;
• odloča o višini članarine;
• odloča o pritožbah in prošnjah zoper sklepe organov kluba;
• odloča o povezovanju v druge klube in zveze;
• odloča o statusnih spremembah kluba;
• odloča o prenehanju kluba;
• odloča o vseh drugih zadevah na predlog upravnega odbora in nadzornega odbora ter predlog rednih članov.
Odločanje na predlog rednih članov kluba se opravi na podlagi predhodno prejetega mnenja UO.
O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči in zapisnikar.
Sklepi občnega zbora so zavezujoči za vse člane in organe kluba.
Občni zbor na predlog UO ali najmanj petih članov izvoli še druge delovne organe (delovno predsedstvo) občnega zbora ter določi zapisnikarja v skladu s Poslovnikom o delu občnega zbora.

14.člen
UPRAVNI ODBOR (UO)


Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska in strokovno-tehnična dela ter vodi delo kluba med dvema občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru.
Upravni odbor je za svoje delo in ravnanje odgovoren občnemu zboru.
Upravni odbor šteje skupaj 5 članov in ga sestavlja predsednik, podpredsednik ter trije člani kluba.
Predsednik društva je hkrati predsednik upravnega odbora. V njegovi odsotnosti ga nadomešča podpredsednik upravnega odbora. Podpredsednik upravnega odbora je hkrati tudi podpredsednik kluba. Predsednik za nadomeščanje izda pisno pooblastilo podpredsedniku.
Član UO lahko postane vsak, ki ima izkušnje na področjih, ki so neposredno povezani z uresničevanjem ciljev in nameni delovanja kluba.
Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa po njegovem pooblastilu podpredsednik.
Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa vsaj trikrat v koledarskem letu.
Upravni odbor je sklepčen, če je, poleg predsednika oziroma v njegovi odsotnosti podpredsednika, navzoča vsaj polovica njegovih članov. Sklepe sprejema z večino glasov članov upravnega odbora. Vsak član upravnega odbora ima en glas, vsi glasovi so med seboj enakovredni.
Nadomestne volitve članov upravnega odbora se opravijo, ko preneha mandat najmanj tretjini članov upravnega odbora. Do nadomestnih volitev upravni odbor deluje z njegovimi preostalimi člani.
Upravni odbor za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije oz. delovna telesa. Naloge, število članov in predsednika komisije oz. delovnega telesa, določi upravni odbor. Člani komisije oz. delovnega telesa so lahko tudi zunanji sodelavci, ki niso člani kluba. Za svoje delo so komisije oz. delovna telesa odgovorna upravnemu odboru.
Na seje upravnega odbora se zaradi dela lahko povabi tudi člane drugih organov kluba, druge člane kluba ali zunanje sodelavce, ki pa ne smejo glasovati.
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:
• pripravlja predloge programa dela, finančnega načrta ter druga gradiva za občni zbor in daje poročila o svojem delu;
• skrbi za izpolnjevanje programa dela kluba;
• sklicuje izredne občne zbore;
• izvršuje sklepe občnega zbora;
• sprejme poročilo o poslovanju in odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev
• upravlja premoženje kluba, skrbi za materialno-finančno poslovanje in sredstva kluba;
• pripravi letno poročilo o poslovanju kluba;
• ustanavlja odbore, komisije in druga delovna telesa za izvrševanje posameznih nalog;
• predlaga višino letne članarine;
• imenuje in potrdi predsednika kluba;
• odloča o opravljanju pridobitne dejavnosti kluba;
• določa ceno publikacij in višino naročnin, višine kotizacij, avtorske honorarje, najemnin, ipd.;
• odloča o nagradah za delo v klubu;
• predlaga podelitev nagrad, pohval in častnih znakov ter nagrad zaslužnim članom kluba;
• imenuje predstavnike kluba za razne organizacije in zveze, katerih član je klub;
• sprejema pravilnike za delovanje kluba;
• predlaga kandidatno listo za organe kluba;
• odloča o danih donacijah in sponzorskih sredstvih;
• uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba, ter naloge, ki mu jih naloži občni zbor.


15. člen
NADZORNI ODBOR


Nadzorni odbor šteje tri (3) člane, ki jih izvoli občni zbor.
Za svoje delo je nadzorni odbor odgovoren občnemu zboru.
Člani nadzornega odbora si sami izmed sebe izvolijo predsednika, ki sklicuje seje in usmerja delo nadzornega sveta. Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov in če za sklepe glasuje večina prisotnih članov. Vsak član nadzornega odbora ima en glas, vsi glasovi so med seboj enakovredni.
Član nadzornega odbora lahko postane oseba, ki je redni član kluba in ima izkazane izkušnje vsaj na enem od področij, ki so tesno povezani z organizacijo delovanja kluba (npr.: izkušnje s področja finančnega poslovanja, poznavanja zakonodaje, ki jo je pri svojem delu dolžno upoštevati društvo, ipd.).
O zahtevi po vpogledu v finančno in materialno dokumentacijo kluba odloči nadzorni odbor kluba najkasneje v 45-ih dneh od zahtevka. V primeru ugoditve zahtevi se zahtevano informacijo lahko posreduje članu v 15-ih delovnih dneh samo na sedežu kluba.
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
• redno spremlja finančno-materialno poslovanje kluba;
• pred sprejetjem letnega poročila kluba za posamezno koledarsko leto mora opraviti notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem kluba v obravnavanem obdobju in pregledati letno poročilo kluba;
• opravlja nadzor nad delovanjem kluba in izvajanjem nalog, ki jih nalagajo drugi predpisi;
• opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem kluba in še zlasti ugotavlja, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje oz. za opravljanje nepridobitne in pridobitne dejavnosti kluba;
• o svojem delu in ugotovitvah seznanja organe kluba društva, občnemu zboru pa redno posreduje poročilo o svojem delu;
• člani nadzornega odbora imajo pravico sodelovati pri delu vseh organov kluba.


16. člen
DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE


Disciplinsko razsodišče sestavljajo trije (3) člani.
Člani disciplinskega razsodišča sami izmed sebe izvolijo predsednika, ki sklicuje seje in usmerja delo disciplinskega razsodišča. Disciplinsko razsodišče je sklepčno, če je na seji prisotna večina članov in če za sklepe glasuje večina prisotnih članov. Vsak član disciplinskega razsodišča ima en glas, vsi glasovi so med seboj enakovredni.
Disciplinsko razsodišče je za svoje delo odgovorno občnemu zboru.
Naloga disciplinskega razsodišča je, da ugotavlja in obravnava disciplinske prekrške članov ter na osnovi ugotovitve krivde izreka naslednje ukrepe:
• ustni opomin;
• javni pisni opomin;
• predlog občnemu zboru za izključitev iz kluba;
Kršitve, ki se obravnavajo na disciplinskem razsodišču, so:
• kršitev določb tega statuta in drugih splošnih aktov kluba;
• nevestno opravljanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu;
• neizpolnjevanje sklepov organov kluba;
• dejanja, ki škodujejo interesom in ugledu kluba, kot npr. (a brez omejitev): blatenje dobrega imena kluba; zavzemanje za interese, ki so v nasprotju z namenom in cilji kluba oz. z odločitvami organov kluba; zavzemanje za interese, ki ogrožajo premoženje kluba in pridobivanje finančnih virov kluba; nad članom se začne kazenski postopek oz. mu je bila izrečena pravnomočna sodba za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali premoženje.


17. člen
PREDSEDNIK


Predsednik kluba je zakoniti zastopnik kluba. Predsednik je odgovoren za zakonitost delovanja kluba v skladu s tem statutom in veljavno zakonodajo Republike Slovenije.
V primeru, ko predsednik podeli ustrezno pooblastilo, je za zakonitost delovanja v obsegu podeljenega pooblastila, odgovoren pooblaščenec, ki sprejme in izvaja tako pooblastilo.
Predsednik oziroma pooblaščenec mora pridobiti predhodno pisno soglasje upravnega odbora za podpis dogovora ali pogodbe o pridobitvi ali odtujitvi kakršnih koli sredstev v višini nad 5.000 EUR na kakršen koli način in za podpis dogovora ali pogodbe, s katerim klub sprejme obveznost v vrednosti nad 5.000 EUR, razen za izvajanje tekočega poslovanja. Iz teh omejitev so izvzete obveznosti, vezane na projekte, ki jih je predhodno potrdil upravni odbor. Upravni odbor je solidarno odgovoren za vse transakcije, opravljene na podlagi tega odstavka.
Predsednik društva je za svoje delo upravičen do plačila v višini in na način, ki je določen s sklepom upravnega odbora.
Člani upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinskega razsodišča, imajo zaradi opravljanje funkcije oziroma dela v klubu, pravico do ustreznega nadomestila oziroma sejnine. Višino nadomestil oziroma sejnin, določi upravni odbor s pravilnikom.
Predsednik je za svoje delo odgovoren občnemu zboru članov kluba.
Predsednik kluba ima naslednje pristojnosti:
• skrbi za uresničevanje sklepov, ki jih je sprejel občni zbor;
• sklicuje redni občni zbor;
• sklicuje in vodi seje upravnega odbora, pripravlja dnevne rede in vodi njegovo delo;
• koordinira delo članov upravnega odbora;
• zastopa klub pred državnimi in občinskimi organi ter sodnimi institucijami ter tretjimi osebami;
• podpisuje uradno dokumentacijo kluba;
• podeli pooblastilo za vodenje posameznih področij delovanja kluba;
• opravlja druge naloge, za katere ga zadolži občni zbor kluba.
Klub ima enega podpredsednika, ki v času odsotnosti nadomešča predsednika. V primeru višje sile, odstopa ali razrešitve predsednika, podpredsednik opravlja tekoče zadeve. Podpredsednik nadomešča predsednika do naslednjega rednega občnega zbora, ki izvoli novega predsednika društva.
Predsednik, podpredsednik in člani upravnega odbora, nadzornega odbora ter disciplinskega razsodišča morajo opravljati svojo funkcijo vestno, odgovorno in morajo delovati samo na podlagi zakonov in drugih predpisov.


18. člen
IZVRŠNI DIREKTOR


Izvršnega direktorja na predlog predsednika kluba imenuje upravni odbor za mandatno obdobje petih (5) let, po preteku katere je lahko ponovno izvoljen. Izvršni direktor ni nujno član kluba.
Izvršni direktor je odgovoren za opravljanje strokovno – tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva. Prav tako je zadolžen za operativno delo kluba ter pomaga predsedniku pri uresničevanju nalog in programa kluba. Izvršnega direktorja je mogoče zadolžiti v okviru njegovih delovnih nalog tudi za delo in strokovno pomoč drugim organom kluba ter delovnim telesom kluba, ki jih za opravljanje posameznih nalog ustanovi in imenuje upravni odbor kluba. Izvršni direktor je odgovoren za organizacijo, morebitno zaposlovanje in delovanje kluba. Naloge izvršnega direktorja so: • organizira, vodi in odgovarja za poslovanje kluba zagotavlja pogoje za delo zbora članov in drugih organov kluba ter uresničevanje sklepov organov kluba • pripravlja potrebna gradiva za seje UO ter poroča UO • sodeluje in usklajuje delo organov in sekcij ali komisij kluba • izvršuje posle, potrebne za tekoče finančno in materialno poslovanje v skladu z zakonom in tem statutom • sklepa pogodbe, ki spadajo v redno poslovanje kluba v skladu s programom dela kluba, finančnim programom in usmeritvami UO • hkrati s predsednikom in podpredsednikom kluba izvršuje komuniciranje z mediji in drugimi javnostmi • izvršuje druge naloge po pooblastilu predsednika in UO Izvršnemu direktorju funkcija preneha z iztekom mandata, z odstopom po lastni volji, z razrešitvijo s strani UO, če krši zakon, ta statut ali druge akte in pravilnike kluba, ali ob prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, če je ta sklenjena.


19. člen
ODGOVORNOST


Za zakonito poslovanje kluba odgovarjata klub in zastopnik kluba ob upoštevanju določb in omejitev tega statuta.
Za obveznosti kluba odgovarjajo solidarno predsednik in odgovorne osebe, ki so v svojo korist ali korist koga drugega, zmanjšale premoženje kluba ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma finančnih tokov na drugo obstoječo ali novoustanovljeno pravno osebo ali fizično osebo, preprečile povečanje premoženja, čeprav so vedele, da klub ne bo mogel poravnati obveznosti tretjim osebam. Odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja kluba, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem. Za obveznosti kluba v navedenih primerih prejšnjega odstavka solidarno odgovarja tudi fizična ali pravna oseba, ki je z ravnanji odgovornih oseb pridobila premoženjsko korist, do višine pridobljene premoženjske koristi.
Pooblaščenec, ki sprejme pooblastilo predsednika kluba za izvajanje del in nalog finančno-materialnega poslovanja, odgovarja za zakonitost finančno – materialnega poslovanja in porabo sredstev kluba v skladu s sklepi organov kluba. Prav tako je v tem primeru odgovoren za skladnost finančnega in materialnega poslovanja s pravilnikom o računovodstvu. Predsednik v takem primeru ne odgovarja za morebitno nezakonito ravnanje ali opustitev ravnanj pooblaščenca.


20. člen
MATERIALNO ‐ FINANČNO POSLOVANJE KLUBA


Klub lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
• s članarino, ki jo plačujejo člani društva;
• s prispevki simpatizerjev kluba;
• s prispevki donatorjev in sponzorjev po sponzorskih pogodbah;
• z dohodki iz naslova opravljanja pridobitnih dejavnosti kluba;
• z darili in volili,
• iz javnih sredstev Republike Slovenije ali/in Evropske unije;
• iz drugih virov.
Materialno-finančno poslovanje kluba mora biti urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo finančno in materialno poslovanje kluba, z veljavnimi računovodskimi standardi, ter odločitvami občnega zbora in upravnega odbora kluba.
Listine, povezane z delovanjem kluba, podpisuje predsednik oziroma oseba, ki jo predsednik veljavno pooblasti.
Prihodki in odhodki kluba se za vsako koledarsko leto določijo s finančnim načrtom, ki ga sprejme občni zbor na seji:

– ki je predvidena pred iztekom koledarskega leta – ki je predvidena prvi teden v februarju novega koledarskega leta
Če klub pri upravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, jih mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je v nasprotju z zakonom in torej nična.
Premoženje kluba tvorijo vse nepremičnine, premičnine in pravice ter finančna sredstva, ki so last kluba in so kot taka zapisana v ustreznih listinah in inventurni knjigi kluba.
Način in oblika izkazovanja podatkov o premoženju in poslovanju kluba sta določena v pravilniku o računovodstvu kluba, ki se sestavi na podlagi predpisanega računovodskega okvira.
Letno poročilo o poslovanju kluba, ki ga obravnava in sprejme občni zbor, mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju kluba ter mora biti sestavljeno v skladu s pravilnikom o računovodstvu. Sestavlja se za koledarsko leto.
Za pravilno poslovanje kluba skrbi zunanje računovodstvo, ki se s pogodbo zavezuje, da posluje v skladu z vsemi zakoni.
Za pomoč pri urejanju finančno‐materialnih zadev in pripravo prijav na razpise lahko upravni odbor najame zunanjega svetovalca za finančno oz. drugo strokovno pomoč.

21.člen
PRENEHANJE KLUBA


Klub preneha delovati:
• na podlagi sklepa občnega zbora;
• na podlagi zakona;
• zaradi spojitve z drugim društvom/klubom;
• s stečajem;
• na podlagi sodne odločbe zaradi prepovedi delovanja.
• s prodajo kluba drugi pravi osebi.
Če klub preneha delovati po sklepu občnega zbora kluba, občni zbor hkrati odloči, na koga se prenese premoženje kluba. Če se premoženje ne more takoj prenesti na novega prevzemnika, določi občni zbor način upravljanja premoženja do prenosa.
Če preneha obstoj društva po sklepu pristojnega državnega organa, državni organ določi na koga se prenese premoženje društva.
O sprejetem sklepu o prenehanju delovanja kluba predsednik obvesti pristojni organ v roku 30 dni od sprejetega sklepa.


22.člen
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE


Za vse, kar ni posebej določeno v tem statutu, se neposredno uporabljajo drugi splošni akti kluba, določila veljavnega Zakona o društvih (po katerem se izvajajo tudi klubske dejavnosti) ter drugi veljavni predpisi Republike Slovenije.
Za delo občnega zbora in ostalih organov kluba se smiselno uporabljajo splošni akti kluba, ta statut oziroma splošno znana in uveljavljena načela za delo organov kluba, če tega ne določa statut.
V primeru izrednih razmer (npr. naravne nesreče) deluje klub po navodilih upravnega odbora kluba.
Za tolmačenje statuta je pristojen upravni odbor.
To spremembo statuta je sprejel zbor članov dne 17. marca 2022 in velja takoj. S tem preneha veljati statut, ki so ga sprejeli ustanovni člani dne 11.11.2021.


PREDSEDNICA:
Marjetka Kastner